Simulated Divided Light Collection 6-8 & 8-0

S8SDL

SF8SDL

2-6 x 6-8
2-8 x 6-8
2-10 x 6-8
3-0 x 6-8

SF8SDL

SF8SDL

2-6 x 6-8
2-8 x 6-8
2-10 x 6-8
3-0 x 6-8

TF8SDL

SF8SDL

2-6 x 6-8
2-8 x 6-8
2-10 x 6-8
3-0 x 6-8

FG8SDL

SF8SDL

2-8 x 6-8
2-10 x 6-8
3-0 x 6-8

SF6SDL2P

SF6SDL2P

2-8 x 6-8
3-0 x 6-8

TF6SDL2P

SF6SDL2P

2-8 x 6-8
3-0 x 6-8

FG6SDL1P

FG6SDL1P

3-0 x 6-8

SF6SDL80

SF6SDL80

2-8 x 8-0
3-0 x 8-0

TF6SDL80

SF6SDL80

3-0 x 8-0

SF8SDL80

SF8SDL80

3-0 x 8-0

TF8SDL80

SF8SDL80

3-0 x 8-0

Key Code Chart

S Steel
SF Smooth Fiberglass
TF Textured Fiberglass
FG Fir Grain Textured Fiberglass